"talpa"


(muziek/Musik/music)


Welkom terug bij Barend en van Dorp met Norbert de Jonge/Willkommen zurück bei Barend und Van Dorp mit Norbert de Jonge/Welcome back to Barend and Van Dorp with Norbert de Jonge!


Jij bent lid van de pedofilievereniging Martijn/Du bist Mitglied des Pädophilievereins Martijn/You are a member of the Martijn pedophiia association.


Klopt/Stimmt/Right.


Jullie hebben via de website het verzoek gedaan om een pedo top 100 samen te stellen/Ihr bittet auf Eurer Website um die Wahl der Pädo-Top-100/On your website you offer a vote on the pedo top 100.


Kun je mij uitleggen waarom jullie dat wilden/Kannst Du mir erläutern, warum Ihr die sammelt/Can you explain what this is good for?


Het is zo dat oorspronkelijk een van de mensen achter Vereniging Martijn zelf een overzicht heeft gemaakt van een aantal nummers die hij zelf interessant vond en waarvan hij dacht dat ze god ze zijn wel grappig en wel leuke nummers en ze hebben ook met het onderwerp te maken, dus óf ze zijn bijvoorbeeld door kinderen gezongen óf ze zijn van pedofielen of van mensen waarvan gedacht wordt dat ze pedofiel zijn/Es war so, das ursprünglich einer der Leute hinter Martijn eine Sammlung angelegt hatte von Titeln, die er selbst interessant fand und von denen er dachte, dass sie mit dem Thema zu tun haben, sie entweder von Kindern gesungen wurden oder von Pädophilen oder von Menschen, von denen man dachte, sie seien pädophil/It started with a member collecting tracks that he found interesting and connected to the subject or were either sung by pedophiles or by folks suspected of pedophilia.


Wat is een nummer van een pedofiel bijvorbeeld/Was ist ein Beispiel für ein Lied eines Pädophilen/What title is an example of one sung by a pedophile?


Nou, nummers van Michael Jackson in ieder geval, ik denk dat we toch wel kunnen zeggen dat hij een pedofiel is ondanks dat er misschien geen veroordeling is gekomen/Nun, Michael Jacksons Lieder auf jeden Fall, ich denke, dass wir doch ziemlich sicher sagen können, dass er pädophil ist, obwohl er nie verurteilt wurde/Well, Michael Jackson's works definitely are, we can safely state that he is pedophile even though he has no criminal record.


En in Nederland bijvoorbeeld/Und in den Niederlanden/And in the Netherlands?


In Nederland/In den Niederlanden/In the Netherlands?


Ik zou het niet weten/Ich wüsste keinen/I know of none.


Maar Michael Jackson is de enige of zijn er wel meer pedofielen/Also ist Michael Jackson der Einzige oder gibt es noch mehr Pädophile/So is Jackson the only one or are there more pedophiles?


Er zijn er wel meer maar ik moet het wel eerlijk zeggen: ik heb het overzicht dus niet samengesteld/Es gibt bestimmt mehr, aber ich muss sagen, dass ich die Liste nicht zusammengestellt habe/There are definitely more but I must admit that I did not collect the list.


Marthijn, weet jij nog meer te noemen tussen die .../Marthijn, kannst Du noch mehr nennen/Marthijn, can you provide more examples?


Wij hebben blij de lange lijst ingesteld en het is heel erg humoristisch een de media is er gigantisch over gevallen terwijl het meer intern was voor onze eigen achterban, boylovers en girllovers, in form van een leuke verkiezing van een top honderd. En ja, wat wij een beetje verterend vinden: wij willen al jarenlang een debat aangaan en dat het taboe dat erop ligt dat het eraf gaat. Ja, en beide kanten van het verhaal worden belicht, dat is: niet elk pedofiel is een kinderverkrachter bijvoorbeeld, en zo worden we wel vaak in de media neergezet, en als ze er een keer iets luchtigs doen, dan valt de media massaal over en dan gaan ze managers van artiesten bellen en die zeggen dan vervolgens van "ja, we vinden het maar niks" en ja.../Wir haben die lange Liste eingestellt und sie ist total humoristisch und die Medien sind gigantisch über sie her gefallen, obwohl sie eigentlich intern auf unsere eigene Klientel zielte, Jungenliebhaber und Mädchenliebhaber, in Form einer spaßigen Top-Hundert-Wahl. Was wir etwas zermürbend finden, ist, dass wir jahrelang eine Debatte fordern und dass das Tabu weg soll. Beide Seiten der Medaille sollen beleuchtet werden: Nicht jeder Pädophile ist ein Kindervergewaltiger, so werden wir nur oft in den Medien dargestellt, und wenn mal einer was Anrüchiges tut, dann stürzen sich die Medien massal drauf und dann werden die Manager der Künstler angerufen und die sagen dann "Ja, wir finden es auch nicht toll" und so/We publicized that long list and it is very humourous and the media picked it up drastically even though it was more directed towards our own crowd of boylovers and girllovers to provide them the fun of voting the pedo top 100. Finally we get the public debate we have been yearning for for years and the taboo gets lifted. Both sides of the coin should be seen: most pedophiles are not the child rapists the media presents them as. And if some pedophile trespasses the law, the media go after him massively and call up artists' managers and have them state they don't like it either.


[Achtergrondfoto: "Artiesten gruwen van Pedo Top 100"/Hintergrundbild: "Künstler ekeln sich vor Pädo-Top-100"/Background image: "Artists Loathe Pedo To 100"]


Jij bent dus pedofiel, jullie zijn altijd pedofiel/Du bist also pädophil, Ihr seid immer pädophil/So you yourself are pedophile, you yourselves are always pedophile?


Ja, ik ben onder andere pedofiel/Ja, ich bin unter anderem pädophil/Yes, amongst other things I am pedophile.


Jij bent ook pedofiel/Du bist auch pädophil/You are also pedophile?


Ja, daar kan ik misschien even op inhaken met de vraag wat je daar precies onder verstaat/Ja, da kann ich vielleicht mit der Frage einhaken, was Sie da genau drunter verstehen/Yes, that leads me to the question how you define yours precisely!


Ja, dat wou ik dus vragen: wat is het precies/Ja, das wollte ich also fragen, was bedeutet es genau/Yes, that's my next question: what does it mean?


Ik denk dat een antaal mensen die mij persoonlijk kennen en die misschien niets van mijn gevoelens afweten nu denken van "Oh jeh, wat is het eigenlijk voor'n jonge?" want het wordt altijd verkeerd ingeschat en ik denk zelf: maakt het onderscheid tussen pedofiel en pedoseksueel! Ik heb absoluut geen seksueel contact met kinderen. Vind ik heel belangrijk om dat ook te noemen/Ich denk mal, dass einige Menschen, die mich persönlich kennen und die vielleicht nichts von meinen Gefühlen wissen, nun denken "Oh je, was ist das eigentlich für ein Junge?" denn es wird immer verkehrt eingeschätzt, und ich denke selbst: unterscheidet zwischen Pädophilen und Pädosexuellen! Ich habe absolut keinen sexuellen Kontakt mit Kindern und finde es wichtig, das zu betonen/I think that a bunch of folks who know me personally but nothing about my feelings now think "Oh, what kind of guy is that?" because it gets misunderstood all the time and I suggest to differentiate between pedophiles and pedosexuals. I have absolutely no sexual contact with children. And I find it important to state that.


Voor Marthijn geldt dat ook/Für Marthijn gilt das auch/Marthijn as well?


Ik ook niet/Ich auch nicht/Me neither.


Het geldt voor alle pedofielen die jullie vertegenwoordigen/Das gilt für alle Pädophilen, die ihr vertretet/Does that hold for all pedophiles that you represent?


Het geldt niet voor alle leden van Martijn want er zijn mensen die in de problemen komen maar daar hebben wij geen weten van of horen we dan achteraf/Es gilt nicht für alle Mitglieder von Martijn, denn dort sind auch Menschen, die in Probleme geraten, aber davon wissen wir erst nichts und hören es immer erst hinterher/Not all members of Martijn always abide, some do get into trouble, but we have no way of knowing until afterwards.


We krijgen de blaadjes wel eens opgestuurd naar de redactie en dat zie ik daar wel eens liggen, daar staan toch smakelijke foto's van jongens in als het niet om lichamelijk genot gaat/Wir bekommen in der Redaktion eure Zeitschriften und da schau ich schon mal rein und da stehen doch delikate Fotos von Jungen drin, wenn es nicht um körperlichen Genuss geht/We receive your magazines at our office and when I look at them I notice very delicate pictures of boys that contradict the denial of bodily pleasures.


Ik zeg niet dat het er niets mee te maken heeft en ik zeg ook niet dat ik tegen seksuele contacten ben met kinderen maar vandaag de dag raden wij dat absoluut af/Ich sage nicht, dass es nichts damit zu tun hat, und ich sage auch nicht, dass ich gegen sexuelle Kontakte mit Kindern bin, aber heutzutage raten wir von diesen absolut ab/I'm not saying it's got nothing to do with it nor that I'm against sexual contacts with children but our current circumstances rule them out absolutely.

Je bent er niet tegen seksuele contacten maar kun je begrijpen dat ouderen van kinderen het wel heel beangstigend vinden/Du bist nicht gegen sexuelle Kontakte, aber kannst du verstehen, dass Eltern von Kindern sich davor fürchten/You're not against sexual contact but can you comprehend parents' fears concerning their children?


Ja, maar ze worden ook heel erg verkeerd ingelicht en sowieso is seksualiteit.../Ja, aber sie werden auch völlig verkehrt aufgeklärt und sowieso ist Sex.../Sure, but they have undergone such a brain wash and sexuality is by all means...


Maar wat vind je van seksueel contact met een kind? Hoe oud mag dat kind zijn volgens jou dan/Aber was hältst du von sexuellem Kontakt mit einem Kind? Wie alt darf das Kind dann deiner Meinung nach sein/But what do you think of sexual contact with a child? How old may that child be from your point of view?


Ja, dat gaat om dat wat je onder de contacten verstaat, maar als kinderen met elkaar elkaar onderlings seksspelletjes doen dan reageert men ook vaak/Ja, das kommt darauf an, was man unter Kontakten versteht. Wenn Kinder untereinander Doktor spielen, wird auch oft reagiert/It depends on the sort of contacts. If children engage in sexual play amongst themselves they also earn reactions.


Ja, maar daar hebben wij als ouderen niets mee te maken. Maar jij of een van jullie: als jij iets bedoelt seksueel gedrag met een kind, wat versta je eronder, hoe oud mag dat kind zijn/Ja, aber da haben wir als Ältere nichts mit zu tun. Bitte mal einer von euch beiden: wenn ihr sexuelles Verhalten mit einem Kind meint, was versteht ihr darunter, wie alt darf das Kind sein/Granted, but that is none of us elders' business. But tell me: if you are talking about sexual conduct with a child what does that mean? How old may that child be?


Nou, sowieso is het zo dat dat voor ons helemaal niet ter sprake is voor ons op dit moment in deze maatschappij/Nun, das steht für uns sowieso überhaupt nicht zur Debatte zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Gesellschaft/Well, that is totally irrelevant for us in this era in this society.


Dat klopt omdat dat een van de doelstellingen van de vereniging is. Het is de vereniging voor de acceptatie van pedofilie. Kijk, we proberen het, in eerste plaats proberen we het ter sprake te brengen dat in ieder geval dat het taboe eraf gaat en we in ieder geval kunnen praten over de verschillen tussen de pedofielen die bijvoorbeeld wel contact hebben en die geen contact hebben wat nu eigenlijk niet aan de orde is, het enige wat je in de media hoort is ja over de verkrachters, dat zijn altijd de zaken die daar worden belicht en ik denk dat dat een aantal zeer nadeelige gevolgen voor de maatschappij als geheel heeft/Das stimmt, weil das auch ein Vereinsziel ist. Es ist ein Verein zur Akzeptanz der Pädophilie. Schau, wir probieren es, zuerst es zur Sprache zu bringen, das Tabu zu lüften, und dass wir über die Unterschiede zwischen Pädophilen mit und ohne Kontakten reden kann, was eigentlich gar nicht ansteht. Das Einzige, was man aus den Medien vernimmt, sind die Vergewaltiger, deren Taten da immer ausgeschlachtet werden, und ich denke, dass das viele nachteilige Folgen für die Gesellschaft als Ganzes hat/That is true because it is one of the goals of the association. It is the association for the acceptance of pedophilia. Look, we are trying, foremost to open the debate and by all means to do away with the taboo, to talk about the differences between active and abstinent pedophiles which isn't really on the agenda now. The only thing the media tell you about are the rapists, they get all the attention and I think that has many detrimental consequences for society as a whole.


Mag ik een paar punten noemen, bijvoorbeeld de richtlijnen? "De instemming van zowel het kind als de volwassene" - wat, hoe moet ik me dat nou voorstellen? De instemming van het kind en de volwassene. Hoe moet ik dat? Help me, leg maar uit/Darf ich mal einen anderen Punkt ansprechen, nämlich die Richtlinien? "Einwilligung von sowohl dem Kind als auch dem Erwachsenen" - was oder wie muss ich mir das vorstellen? Einwilligung von Kind wie Erwachsenem? Wie geht das? Hilf mir, erläuter mal/May I inquire another topic, the guidelines? "Mutual consent of both the child and the adult" - how must I imagine that? Consent of both child and adult. How can I? Help me, explain that to me!


Tja, het is wel zo dat je nu direct inderdaad weer de seksuele contacten wel toch eruit pikt. Dat vind ik op zich geen probleem, wil ik er wel op reageren. Het is zo dat we in dit geval - de instemming van de volwassene is hier denk ik niet waarover je valt als je zoiets leest, omdat mensen denken dat dat inderdaad wel mogelijk is. Ik denk dat de meeste mensen denken dat dat inderdaad mogelijk is. Maar instemming van het kind is inderdaad moeilijk/Schon wieder zielen Sie nur auf die sexuellen Kontakte ab, aber ich will darauf eingehen: Die Einwilligungsfähigkeit Erwachsener wird wohl kaum bezweifelt. Die kindliche Einwilligung ist in der Tat komplizierter/Again, you pick out the sexual contacts. I have no problem with that and will react. I don't think that many people frown upon the adult's consent. The child's consent is admittedly a tricky issue.


En hoe oud moet het kind zijn dan/Und wie alt muss das Kind dann sein/And how old would the child have to be?


Nou, die vraag is voor mij in ieder geval - als het gaat over "zou het toegestaan moeten zijn?" - heel sterk afhankelijk van het soort contacten waar je het over hebt. Ik denk dat heel veel mensen eigenlijk direct aan penetratie denken en dan zeg ik van: "nou 14 misschien" terwijl als je zegt als het gaat om pijpen of - om dat maar te zeggen - beffen, dan kan dat zijn dat dat kind misschien daar ook van kan genieten als het jonger is dan dat/Die Antwort hängt für mich jedenfalls, wenn es um die Erlaubnis geht, stark von der Art des Kontakts ab. Ich vermute, dass sehr viele Menschen direkt an Penetration denken, zu der ich dann sage: "ab 14 vielleicht", während vielleicht auch schon jüngere Kinder Schwanzlutschen oder Muschilecken genießen können/If we are talking about what ought to be permitted it really depends on the sort of contacts you are talking about. I believe that most people directly associate penetration to which I would answer "14 perhaps" whereas if you consider fellatio or cunnilingus then I could imagine children younger than that enjoying it.


Maar een meisje, een kind van twaalf, vind je okay dat dat gebeft wordt door een pedofiel/Aber wenn ein Mädchen von zwölf von einem Pädophilen die Muschi geleckt bekommt, findest du das okay/But a pedohile going down on a 12-year-old girl is okay with you?


Ik denk sowieso dat dat in deze maatschappij zeer onverstandig is en ik raad dat iedereen af/Ich denke sowieso, dass das in dieser Gesellschaft sehr unvernünftig ist, und rate es nur jedem ab/I consider that highly irrational in our current society and strongly disencourage everyone from trying it.


Nee, maar.../Allerdings.../But...


Ja, maar laat ik zeggen dat in principe daar een andere maatschappij zou zijn waar we veel opener over dit soort dingen zouden kunnen zijn en dat het inderdaad best mogelijk moet zijn/Ja, lassen Sie mich sagen, dass wir im Prinzip eine andere Gesellschaft bräuchten, wo wir viel offener über derartige Dinge sein könnten und es in der Tat möglich sein müsste/Yep, let me say that in principle we need another society that is more open to these kind of things and that could very well allow for this.


Wat we nu bespreken, als je dat nu vertaalt naar waardoor jullie in de nieuws zijn gekomen, naar die top honderd, dan krijg je woedende reacties, ik hoorde vanavond in Boulevard Herri Huisman zeggen "Ik wil van die top 100 af, ik vind dat smerig, ik vind dat walgelijk, en als het niet binnen 24 uur gebeurt overweg ik om juridische stappen te gaan ondernemen"/Was wir gerade besprochen haben, wenn du das nun übersetzt auf das, wodurch ihr in die Nachrichten gekommen seid, auf die Top 100, dann kriegt ihr wütende Reaktionen, ich hörte heut abend Herri Huisman im "Boulevard" sagen: "Ich will von der Top-100-Liste runter, ich finde das schmierig, ich finde das ekelig, und sofern das nicht innerhalb von 24 Stunden geschieht, werde ich rechtliche Schritte erwägen"/What we've been talking about now translates into the issue that brought you into the news: the top hundred. You receive angry reactions there. Ih heard Herri Huisman complaining in the "Boulevard" show tonight: "I want to get off that list, I find it filthy, I find it disgusting. If I don't get removed within 24 hours I will consider taking legal steps"


Nou, voor mij geeft het alleen maar aan hoe, wat een groot taboe dat samenstelt, geeft toch wel aan dat hij het blijkbaar heel moeilijk vindt om met dit onderwerp om te gaan, en ik denk dat dat voor veel meer mensen geldt/Nun, das zeigt doch vor allem, wie groß das Tabu ist und dass er es offensichtlich sehr mühsam findet, mit diesem Thema umzugehen, und ich denke, dass das für ganz viele Menschen gilt/Well, that simply demonstrates how tight a taboo this manifests en that he obviously has problems dealing with this issue, just as many people have in my impression.


Kun je die begrijpen/Kannst du die verstehen/Can you understand them?


Ik kan het wel begrijpen, ja/Ja, ich kann das durchaus verstehen/Sure, I can understand it.


Heb je zelf kinderen/Hast du eigene Kinder/Do you have children of your own?


Nee, ik heb geen kinderen, nee/Nein, ich hab keine Kinder, nein/No, I don't have any own children, no.


Zou ik je mogen vragen wat het geestelijk contact inhoudt, dus niet lichamelijk/Darf ich mal fragen, was es mit dem geistigen Band auf sich hat, also nicht dem leiblichen/May I ask what does spritual contact mean contrary to physical contact?


Ja, dat mag, haha! Ik denk dat dat een goede vraag is en dat dat inderdaad zo is dat voor mezelf in ieder geval als ik aan mijn contact denk dat ik graag zou willen hebben met in mijn geval: ik val op jonge meisjes, dan denk ik dat het veel breder is dan alleen het seksuele, dat het seksuele aspect iets is/Ja, dürfen Sie gerne, haha! Ich halte das für eine gute Frage und es ist tatsächlich so, dass ich in dem Kontakt, den ich mir mit wünsche mit - in meinem Fall: ich stehe auf junge Mädchen, dieser sehr viel breiter ist als bloß das Sexuelle, dass der sexuelle Aspekt einer ist/Of course, you may, haha! In fact, I consider this a good question and for myself it belongs to my wishes that I want contact with - in my case: I am attracted to little girls that is much broader than just sexual, the sexual aspect is just one.


Ja, wat is dat dan? Waar val jij op qua meisje/Was ist es sonst? Was spricht dich bei Mädchen an/What else is it? What is it that draws you to a girl?


Ik vind het aantrekkelijke aan jonge meisjes dat ze zich heel authentiek gedragen, dat ze weinig zich laten leiden door wat er zou moeten zijn volgens een maatschappij/Ich finde, das Anziehendste an jungen Mädchen ist, dass sie sich so authentisch verhalten, dass sie sich wenig leiten lassen durch, was die Gesellschaft vorgibt/I find it appealing of little girls that they behave so authentically, that they don't give so much about society's expectations.


En je geniet daarvan door - ik neem maar aan - te kijken? Hoe geniet je daar dan van/Und du genießt es vermutlich durch Zuschauen? Wie genießt du davon/And you presumably enjoy that by looking at it? Or how do you enjoy it?


Nou, ik zou niet zeggen dat ik bij ieder contact dat ik met een kind heb dat ik daarvan geniet, ik.../Nun, ich würde nicht sagen, dass ich jeden Kontakt mit einem Kind genieße, ich.../Well, I woudn't say that I enjoy every contact I have with a child, I...


Het is een kwelling/Es ist eine Qual/It is a burden?


Hè! Nee, nee, nee even! Kijk, het is echt niet zo dat ik constant als ik contact met een kind heb dat ik bijvoorbeeld bezig ben met mijn seksuele aantrekking tot het kind. Het is zeker niet zo dat ik constant opgewonden ben. Het is alleen zo dat ik als zich een situatie voordoet die stel dat die andere een volwassene zou zijn dat dat ook voor een volwassene iets seksueels zou hebben. Maar als je vraagt "hoe heb je dan contact als het niet om het seksuele gaat?" dan door te praten bijvoorbeeld/He! Nee, nee, nee bitte! Schauen Sie, es ist echt nicht so, dass ich konstant, während ich Kontakt mit einem Kind habe, dass ich beispielsweise beschäftigt bin mit meiner sexuellen Anziehung zum Kind. Es ist sicher nicht so, dass ich konstant erregt bin. Es ist nur so, dass sobald sich eine Situation ergibt, die mit einem erwachsenen Gegenüber auch darauf hinausliefe, diese eine sexuelle Note hätte. Aber wenn Sie fragen, wie asexueller Kontakt geht, dann antworte ich: durch Reden und Gespräche beispielsweise/Hey no, not at all! Look, it's just not so that I constantly think of sex when being with a child. I am surely not constantly aroused. It's just that whenever there's a situation that would gain a sexual note amongst adults as well it does so with a kid, too. But since you're asking about the possible ways of asexual contact I will answer you: that comes from talking with each other for example.


Maar dat seksueel speelt altijd wel op het achtergrond mee? Je praat eigenlijk en.../Aber das Sexuelle spielt hintergründig immer eine Rolle? Du redest und eigentlich.../But the sexual does always play a role in the background? You're just talking but really...


Nee/Nein/No!


Spreek je uit ervaring, Norbert/Redest du mit Erfahrung, Norbert/Are you talking from experience, Norbert?


Waarover/Womit/With what?


Na ja, over een spiritueel of een contact wat er niet seksueel, maar een contact met een kind waardoor je zegt een kind waardoor je gelukkig bent/Na ja, mit einem spirituellen oder nichtsexuellen Kontakt, aber einem Kontakt mit einem Kind, der dich glücklich macht/Well, with a spiritual to asexual contact, but a contact with a child that makes you happy?


Ja, ik heb wel dat soort contact met een kind gehad/Ja, genau solch einen Kontakt mit einem Kind habe ich schon gehabt/Yes, I have had that sort of contact with a child indeed.


Hoe oud was het meisje/Wie alt war das Mädchen/How old was the girl?


Tien/Zehn/Ten.


En de ouders vonden het goed/Und die Eltern fanden's gut/And the parents approved of it?


Nou, de ouders, ja, kijk, het is niet zo dat ik naar de ouders toestap om te vertellen: luister, ik ben een pedofiel, is het nog steeds goed dat ik met uw kind omga? Hè, tegenwoordig hoef je dat niet te doen/Nun ja, die Eltern, schau, es ist nicht so, dass ich auf die Eltern zugehe und sage: hört zu, ich bin ein Pädophiler, ist es noch immer okay, wenn ich Umgang mit Ihrem Kind habe? Nee, das brauchst du heutzutage nicht zu tun/Well, the parents - look, I do not step up to them to tell them: listen, I am a pedophile, is it still okay for us to hang out together? No, that is not very advisable nowadays.


Hoe is het meisje ermee omgegaan? Hoe heeft het meisje erop gereageerd/Wie ist das Mädchen damit umgegangen? Wie hat das Mädchen darauf reagiert/How did the girl deal with it? How did it react?


Ja, dat is een vreemde vraag want zij ziet mij natuurlijk net als ze het contact met u zou raden. Je ziet niet aan iemand.../Ja, das ist eine seltsame Frage, denn sie sieht mich natürlich genauso wie sie den Kontakt mit Ihnen sehen würde. Man sieht jemandem nicht an.../Yeah that is a strange question for she is by nature not seeing me different from you. You cannot tell someone's...


Norbert, weet je wat het ook een beetje is? Denk ik dat mensen die thuis zitten kijken en jou dit verhaal horen vertellen van dat meisje dat die denken: als dat mijn dochter was ik nam een eind hout en gaf hem al of een jekje/Norbert, weißt du, was es auch ein bisschen ist? Ich denk, dass die Menschen, die zuhause als Zuschauer sitzen und dich diese Geschichte erzählen hören von dem Mädchen, dass die denken: wenn das meine Tochter wäre, nähme ich ein Stück Holz und schlüge ihm einen über den Schädel/Norbert, do you know what is also might be? I think that people sitting at home viewing us and listening to your telling this story with the girl could think that if that was their daughter that they would take a wooden bat and beat you up.


Ja waarom? Want kijk wat ik probeer te zeggen: ik geef heel duidelijk aan: ik heb geen seksuele contacten/Ja warum? Ich sag doch ganz deutlich, das ich keine sexuellen Kontakte habe/Yeah but why? Because what I am trying to say is that I make it very clear that I have no sexual contacts.


Nee/Nein/No.


Dat betekent dat ik verder als persoon in principe.../Das bedeutet, dass ich persönlich darüber hinaus prinzipiell.../That means that I as a person and in principle could...


Ja, je zou het wel eigenlijk willen/Ja, du würdest ihn schon eigentlich wollen/Yes, but you would want to have them if you could.


Kijk, ik zou inderdaad best die contacten willen hebben, maar ik geef uiteindelijk aan van ik heb ze niet. Verder ben ik als persoon dezelfde als dat jullie zijn. Waarom zou een oudere.../Schau, ich würde die Kontakte schon gerne haben, aber schlussendlich beschließe ich doch, sie nicht zu haben. Und ich bin genau so Mensch wie Sie. Warum sollte ein Älterer.../See, I would of course love to have those contacts but in the end I have opted out. Plus, as human I am just as worthy as you all. Why should an older person...


Nou ik zeg, mag ik het zo even zeggen, ik zou, ik ben geen homoseksueel, maar als ik die gevoelens zou hebben, zou ik me daaran overgeven, en ik ben ontzettend vrijdenkend, en ik snap ook wel dat je de pedofiele gevoelens kunt hebben, maar die zou ik onderdrukken, omdat het zo eindeloos gevaarlijk ingewikkeld is./Nun, ich sage, darf ich es eben so sagen, ich würde, ich bin kein Schwuler, aber hätte ich die Gefühle, sollte ich mich ihnen hingeben, und ich bin sehr frei denkend und ich begreife auch wohl, dass du pädophile Gefühle haben kannst, aber die würde ich unterdrücken, weil es so endlos gefährlich verwickelt ist/Well, let me just tell you, I would, I am no homosexual, but if I had those feelings, I would give in to them, and I am very free-thinking and I do understand that you can have pedophile feelings, but I would suppress those because they are so infinitely dangerously complicated.


Nee, de sachverhoud is niet juist, een kind is niet, staat onder een volwassene/Nein, der Sachverhalt stimmt nicht, ein Kind ist nicht, unterliegt unter einem Erwachsenen/No, the fact of the matter is, a child is not, stands below an adult...


Ja, weet je wel, dat is iets waarop ik graag zou in wil gaan. Ik denk dat juist het onderdrukken van de gevoelens levensgevaarlijk is/Ja, wissen Sie wohl, dazu möchte ich gerne was sagen. Ich denke, dass genau das Unterdrücken der Gefühle lebensgefährlich ist/You know what? Let me comment on this. I think that just the suppression of those feelings is absolutely hazardous.


Ja, misschien wel/Ja, vielleicht schon/Yes, perhaps indeed.


Nee serieus, ik zij altijd gewoon: Het is zo dat ik zelf mijn gevoelens heb onderdrukt, vanaf mijn zestiende tot met mijn twintigste heb ik mijn gevoelens onderdrukt omdat ik dacht dat mag niet, de maatschappij geeft aan: pedofiele, ik heb het opgezocht, dat zijn allemaal heel vervelende mensen, en ik dacht ik wil er echt niets mee te maken hebben. Ik heb mijn gevoelens onderdrukt. Maar wat gebeurt er vervolgens? Je hebt er geen controle meer over. Je bent niet in touch met je gevoelens. En ik heb ook van anderen gehoord dat als er op een gegeven moment toch een kind in hun buurt is, je hebt nooit geleerd met je gevoelens om te gaan en ze te integreren en wie weet wat er dan gebeurt/Nein, im Ernst, ik sag immer: Es ist so, dass ich selbst meine Gefühle von meinem sechzehnten bis zu meinem zwanzigsten Lebensjahr unterdrückt habe, weil ich dachte, das darf doch nicht sein, die Gesellschaft signalisiert: Pädophile, ich hab es nachgeschlagen, sind alle sehr falsche Typen, und ich wollte da absolut nix mit zu tun haben. Ich hab also meine Gefühle unterdrückt. Doch was passiert als Konsequenz? Du verlierst die Kontrolle darüber. Du verlierst den Kontakt zu deinen eigenen Gefühlen. Und ich hab auch schon von Anderen gehört, dass wenn da zu gegebener Zeit doch ein Kind in ihrer Umgebung auftaucht, sie nicht gelernt haben, mit ihren Gefühlen umzugehen und sie sie zu integrieren, wer weiß, was dann geschieht/No seriously: I've been saying: I did suppress my feelings at the age of sixteen to twenty because I disapproved of them, society signalled: pedophiles are, I looked it up, all very filthy people, and I didn't want to have anything to do with them. Hence I suppressed my feelings. But what happens next? You're losing control. You're out of touch with your emotions. And I heard others say that once there is a child in their vicinity and they have never learned to deal with their feelings and how to integrate them and who knows what this leads to then.

Mag ik nog even wat vragen? Maar zo een loslopend projectiel is een mens toch ook niet/Darf ich kurz noch was fragen? So eine rumlaufende Zeitbombe ist ein Mensch doch nicht/May I ask you a question? No man is such a ticking time bomb, is he?


Ik moet je eerlijk zeggen: ik ben wel eens bij een avond gewezen waar pedofielen kwamen, daar was een jongen daar, die kwam voor het eerst, en die zei: "Als ik en geweer had gehad was ik er zo een klas binnengelopen, had ik ze allemaal neergeschoten"/Ich muss ehrlich gestehen: ich war mal in einer Abendgesellschaft, wo sich Pädophile trafen, und da war ein Junge, der zum ersten Mal da war, und der sagte: "Wenn ich ein Gewehr gehabt hätte, wäre ich direkt in ein Klassenzimmer gestürmt und hätte sie alle niedergeschossen"/I must admit: I was at an evening gathering of pedophiles once and there was a guy attending for the first time, saying: "If I'd had a gun, I'd've stormed into a classroom and shot everybody down."


Maar Norbert/Aber Norbert/But Norbert.


Dat komt daardoor dat hij daar zo bang is dat.../Das kommt dadurch, dass er so viel Angst davor hat, dass.../That comes from his damned fear that ...


Zijn er eigenlijk ook vrouwelijke pedofielen/Gibt es eigentlich auch pädophile Frauen/By the way, are there female pedophiles as well?

Hij is zo bang voor kinderen en dat er iets gebeurt: "straks doe ik het"/Er hat so viel Angst vor Kindern und dass etwas passieren könnte: "Irgendwann tu ich's"/He is so afraid of children and what might happen: "At some point I'll do it".


Zijn er ook vrouwelijke pedofielen/Gibt es auch pädophile Frauen/Are there female pedophiles as well?


Er zijn ook vrouwelijke pedofielen, ja/Es gibt auch pädophile Frauen, ja/Yes, female pedophiles exist, too.


Een klein vraagje nog: jullie pleiten ook voor een open relatie met de ouders, maar is dat niet ongewoon ver weg, dat komt er toch nooit/Eine kleine Frage noch: ihr sprecht euch für eine offene Haltung zu den Eltern aus, aber ist das nicht weit hergeholt, das wird es doch nie geben/Another small question: you advocate openness towards the parents, but isn't that quite far from reality, no way this will ever work out?


Nou ja kijk, ik ben open, dus.../Nun ja, ich bin offen, also.../Well, look, I am open, hence...


En nog even terug naar de top honderd. Denk jij dat jullie zullen besluiten om die top honderd door te zetten of zeg je nee of Marthijn, ga jij ermee door/Und noch eben zurück zu den Top 100. Denkst du, dass ihr beschließen werdet, die Top 100 durchzusetzen oder blast ihr es ab oder, Marthijn, führt ihr sie zu Ende/Once again to your top 100. Do you think you will decide to defend the top 100 or will you cancel them or, Marthijn, will you finish them?


Ze zijn wel woedend/Sie sind schon wütend/They are currently very angry at us.


Nou, we zien het wel en ik vraag me af of iedereen zo woedend is/Nun, wir werden schon sehen und ich frag mich, ob wirklich jeder so wütend ist/Well, we'll see and I question if really everyone is so angry.


Willeke Alberti was ontstemd, Jan Smit was ontstemd en Herri Huisman/Willeke Alberti war empört, Jan Smit war empört und Herri Huisman/Willeke Alberti was outraged, Jan Smit was outraged and Herri Huisman was.


Nee, in het AD stond dat het management van Jan Smit die vond het niks, de manager van Willeke Alberti vond het niks, en die Huisman moet er niet van wakker liggen, je moet ook wel een tegen een geintje kunnen/Nein, im AD.nl stand, dass es bei Jan Smit und Willeke Alberti das Management war, welche nichts von uns hielt, Huisman braucht sich davon nicht den Schlaf rauben lassen, man muss auch mal etwas Humor abkönnen/No, AD.nl wrote that only the managers of Jan Smit and Willeke Alberti had their issues, Huismans doesn't need to wake through the night, he should be able to cope with a joke.